Kosten en vergoedingen Praktijk Oliehoek

Basispakket zorgverzekering

De psychiatrisch/ psychotherapeutische behandeling maakt deel uit van het basispakket van uw verplichte zorgverzekering en wordt dus in principe vergoed door uw zorgverzekeraar.

U dient verwezen te worden door /een verwijzing te krijgen van uw huisarts voor een Specialistische GGZ behandeling.

Toelichting: De geestelijke gezondheidszorg is sinds 2014 ingedeeld in basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). In de BGGZ zijn de eerstelijns en GZ- psychologen werkzaam. Daar kunt u terecht voor lichtere psychische klachten en kortdurende behandelingen. Meervoudige en complexe problematiek en /of problematiek die het dagelijkse leven ernstig ontregelen worden in de SGGZ behandeld. In de SGGZ werken (ook ambulant en zelfstandig gevestigd) de in behandeling van die meervoudige en complexe problematiek gespecialiseerde psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Zorgverzekering specialistische GGZ

Binnen mijn praktijk bied ik specialistische GGZ. Om vergoeding van de behandeling mogelijk te maken dient u bij de intake een verwijzing van de huisarts mee te nemen voor Specialistische GGZ. Wat betreft de verzekerde zorg is het van belang voor u om te weten dat ik voor het jaar 2023 met alle verzekeraars (Lijst zorgverzekeraars 2023) een contract voor Specialistische GGZ behandelingen heb afgesloten. Dit betekent dat de behandeling vergoed wordt en dat ik de behandeldeclaratie rechtstreeks naar uw verzekering stuur. Deze declaratie bestond de afgelopen jaren uit een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarin een diagnose en alle activiteiten die in het kader van de behandeling hebben plaatsgevonden zijn opgenomen. Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem ingevoerd voor de GGZ, het Zorgprestatiemodel. In het Zorgprestatiemodel wordt de geboden behandeling per consult(en) in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. De prijzen zijn standaardprijzen en worden bepaald door het NZA (Nederlands Zorgautoriteit) en door de zorgverzekeraars. Voor de vergoeding van de behandeling is er voor u niet iets veranderd. U krijgt de behandeling vergoed na verrekening van het eigen risico. Uw verzekeraar stuurt u daarvoor een nota. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en is in 2023 € 385,00.

Sommige zorgverzekeraars contracteren met een maximum plafondbudget per zorgjaar. “Het zorgjaar” is het jaar waarin de behandeling is gestart. Dit kan betekenen dat ik wel een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten maar de mogelijkheid bestaat dat ik halverwege dat zorgjaar geen nieuwe behandelingen kan starten voor verzekerden bij uw verzekeraar. U kunt het beste eerst contact opnemen met mij via mijn praktijkassistente (0252214207) om te checken of ik nog ruimte heb in mijn contract met uw verzekeraar. Vermeldt U hierbij ook of U een restitutiepolis heeft afgesloten bij Uw zorgverzekeraar. Dat geeft de beste garantie dat de gehele behandeling vergoed kan worden. U betaalt over dat jaar dus alleen maximaal uw eigen risico aan uw zorgverzekeraar over al uw ziektekosten waaronder dus deze gespecialiseerde GGZ behandeling door mij als psychiater / medisch specialist.

Onder normale omstandigheden is de wachttijd 12 weken. Tijdens de pandemie kan de wachttijd langer zijn. U kunt hiervoor de praktijkassistente raadplegen.

Bij verhindering om op de afgesproken datum te komen is het van belang dat u de afspraak tijdig afzegt. Tenminste één werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ben ik genoodzaakt om deze afspraak bij u zelf in rekening te brengen. Voor deze no-show/ gemiste afspraak hanteer ik het bedrag, dat overeenkomt met de door de NZA vastgestelde prijs van een zitting ‘niet verzekerde zorg’. Voor 2023 is het tarief voor niet verzekerde zorg het OZP-tarief, voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg consult € 105,00 voor een consult van 45 minuten en € 180,00 voor een consult van 90 minuten.

Wat betreft de kosten voor Intelligentieonderzoek, Studie- en beroepskeuze onderzoek en Neuropsychologisch onderzoek:
De tarieven hiervoor variëren, afhankelijk van het type en het aantal voor het onderzoek gebruikte psychologische tests vanaf € 1200,- tot € 2500,-. Voor deze kosten ontvangt u direct zelf een nota van de psychodiagnosticus. Afhankelijk van uw situatie kunt u deze kosten als aftrekposten aan de belasting opgeven of mogelijk kunnen zij geheel of gedeeltelijk worden vergoed door uw werkgever of uitkeringsinstantie als u en deze instanties belang hebben bij adviezen die kunnen leiden tot verbetering van bijvoorbeeld uw arbeidscapaciteiten.